0 1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nasi partnerzy:


    

Podstawa prawna:

1)   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r.  poz. 35 i 64), rozdział 2a Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.

2)   Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

3)   Zarządzenie Nr 5/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim.


 

§ 1. Terminy i czynności rekrutacji do szkół:

 

Rodzaj czynności

 

Rekrutacja zasadnicza

Rekrutacja uzupełniająca
Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami Od 11 kwietnia do 24 czerwca 2016 r. do godz. 1500 Od 25 do 26 lipca  2016 r. do godz. 1500
Składanie wniosku wraz z dokumentami do oddziału sportowego Od 11 kwietnia do                       11 maja 2016r. do godz. 1500 Od 25 do 26 lipca  2016 r. do godz. 1500
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału sportowego Od 16 do 25 maja 2016r.  do godz. 1500  27 lipca 2016r. do godz. 1500
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej   31 maja 2016r. o godz. 1500  28 lipca 2016r.             o godz. 1200
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego Od 24 do 28 czerwca 2016r. do godz. 1200

x

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 1 lipiec 2016 r. o godz. 1000 11 sierpień 2016 r. o godz. 1000
Wydanie przez szkołę dla kandydata zakwalifikowanego do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej skierowania na badania lekarskie   Od 4 do 5 lipca 2016r. do godz. 1500 11 sierpień 2016 r. do godz. 1500
Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia  o wyniku egzaminu gimnazjalnego, a przypadku szkoły zawodowej zaświadczenia lekarskiego     Od 6 do 14 lipca 2016r. do godz. 1500 Od 12 do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 1500
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15 lipiec 2016 r. o godz. 1200 18 sierpień 2016 r. o godz. 1200

 

- Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

 - Składanie wniosku wraz z dokumentami osobiście lub przez rodzica w sekretariacie szkoły

 

§ 2.  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników  egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

1)    Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.

Sposób liczenia:  Uzyskane wyniki procentowe z każdej części egzaminu mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 =  15 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100).

2) Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - łącznie 60 pkt.

 - ocena celująca - 20 pkt.

- ocena bardzo dobra - 16 pkt.

- ocena dobra - 12 pkt.

- ocena dostateczna - 8 pkt.

-ocena dopuszczająca- 2 pkt.

 

3) Osiągnięcia ucznia -  4 pkt.

a)          ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.

b)         uzyskanie w zawodach  wiedzy o zasięgu podwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień tytułu:

-        finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

-        laureat  konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego -  7 pkt.

-       finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  5 pkt

c)          uzyskanie w zawodach  wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym, przez kuratora oświaty    tytułu:

-       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

-       dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 7 pkt.

-       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 5 pkt.

-       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt

-       tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 5 pkt.

-       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 3 pkt.

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach b, c artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

- międzynarodowym - 4 pkt.

- krajowym – 3 pkt. 

- wojewódzkim - 2 pkt.

- powiatowym- 1 pkt

e) w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w w. w.  konkursach i turniejach  maksymalna liczna punktów może wynieść najwyżej 13 punktów

4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym   na rzecz środowiska szklanego w szczególności  w formie wolontariatu- 2 pkt.

5)  w przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco:

 

A.               z polskiego i    matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)      bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,

c)      dobrym - przyznaje się po 12 punktów,

d)      dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

 

B. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)             celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)            bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,

c)             dobrym - przyznaje się po 1 2 punktów,

d)            dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)             dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

-     oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

C. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 1 6 punktów,

c)  dobrym - przyznaje się po 1 2 punktów,

d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkt

-     oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

§ 3.   O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w    postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami § 2.

§ 4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 6. Odwołanie w kwestiach wynikających z decyzji podjętych  przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do

    dyrektora szkoły.

 

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.