"Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością."
Michel de Montaigne

Nasi partnerzy:

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach oraz
Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
realizują projekt
Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe -
projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Cel ogólny projektu zintegrowanego, wspólny dla interwencji obu funduszy:

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach skierowanej do 315 uczniów
i 20 nauczycieli uczestniczących w projekcie do 30.06.2020r. poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego opartego o przygotowaną i zatwierdzoną przez Organ Prowadzący diagnozę potrzeb.


Projekt zintegrowany finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
1)    kształtowanie i rozwijanie u 315 uczniów ZSM kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw oraz umiejętności,
2)    podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 315 uczniów ZSM,
3)    program uwzględniający indywidualne potrzeby 135 uczniów, tworzący odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywaniu szans edukacyjnych minimalizujących dysproporcje między uczniami,
4)    staże i praktyki dla 78 uczniów oraz 20 nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców,
5)    podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli w obszarze kształcenie umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych,
6)    doskonalenie warsztatu 11 nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych technologii w branży i doskonalenie umiejętności,
7)    pomoc stypendialna dla uczniów ZSM w zakresie przedmiotów zawodowych.

Planowane efekty:
Podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych 315 uczniów i 20 nauczycieli ZSM i CKP uczestniczących w projekcie do 30.06.2020r.
Dostosowanie pracowni komputerowej i elektrycznej ZSM oraz wyposażenia dla kierunku mechanicznego, elektrycznego i samochodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby kształcenia w zawodach objętych wsparciem w ramach projektu do potrzeb rynku pracy do 30.06.2020r.

Wartość projektu 1 468 743, 60 zł
Dofinansowanie 1 379 418, 60 zł
w tym  1 248 432, 06 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego
            130 986, 54 zł z Budżetu Państwa


Projekt zintegrowany finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej  

Działanie 8.2 Uzupełnianie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
1)    wyposażenie parku maszynowego i bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia urządzenia:
•    zakup i zorganizowanie 6 zestawów stanowisk uczniowskich do pracowni komputerowej oraz 1 zestawu stanowiska dla nauczyciela w ZSM,
•    zakup i zorganizowanie 8 zestawów stanowisk uczniowskich do pracowni elektryczno-elektronicznej oraz 1 stanowiska dla nauczyciela w ZSM,
•    zakup i zorganizowanie pracowni realizacji wymogów edukacyjnych
i egzaminacyjnych przez CKP.
2)    remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego:
•    remont pracowni komputerowej w ZSM,
•    remont pracowni komputerowej elektryczno-elektronicznej w ZSM,
•    remont pracowni obrabiarek CNC w CKP.


Planowanym efektem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSM i CKP oraz rozwiązanie problemu niedostosowanej infrastruktury technicznej i wyposażenia do realizacji nowoczesnego kształcenia zawodowego i wymogów ośrodka egzaminacyjnego.

Wartość projektu 3 400 916,00
Dofinansowanie 2 885 576,60 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


  Kliknij aby przejść do prezentacji projektu

 

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.