Nasi partnerzy:

Opis przebiegu wolontariatu Marcosa Garcia Brea w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w ramach projektu Wolontariat Europejski  w okresie X 2014- VI 2015.

Marcos Garcia Brea rozpoczął wolontariat w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach w październiku 2014 roku. Po przyjeździe do naszego miasta, Marcos został przedstawiony uczniom, nauczycielom oraz osobom pracującym w szkole.

 

1. Wsparcie językowe z zakresu języka angielskiego i hiszpańskiego.  

Jednym z zadań wolontariusza było wspieranie uczniów w nauce języka angielskiego. Wolontariusz pomagał uczniom mającym problemy z językiem , zachęcał ich do pracy a także wspierał uczniów zdolnych, zainteresowanych poznawaniem języka. Zastosowana metoda projektu, pogadanki, formy pracy w grupach oraz indywidualna praca z uczniem, przyniosły wymierny rezultat w postaci większej motywacji i zaangażowania uczniów.

        Zrealizował cykl spotkań mających na celu przybliżenie kultury i języka hiszpańskiego dla lokalnego środowiska. Spotkania odbywały się we wtorki w budynku ZSM .

Marcos  jest erudytą- jest bardzo  oczytany, zna dorobek światowego kina, doskonale orientuje się w dorobku kulturalnym Europy i obu Ameryk. Spotkanie z nim i konwersacja rozwijały nie tylko pod względem językowym ale także bardzo poszerzały horyzonty uczniów oraz nauczycieli. Marcos wprowadzał na wtorkowych spotkaniach słownictwo hiszpańskie, zapoznawał z podstawowymi hiszpańskimi zwrotami. Przekazywał informacje o literaturze i filmie hiszpańskim- które popularyzowano wśród uczniów, m.in. film „Moimi oczami” podejmujący problem alkoholizmu.   Efektem tych spotkań było przyswojenie przez uczestników podstaw języka hiszpańskiego.  Jest to istotna wartość dodana, ponieważ w środowisku Łap nie ma możliwości w tak dostępny sposób poznać obcy język i realia kulturalne kraju, jakim jest Hiszpania. Obecność Marcosa w Łapach umożliwiła to.

2. Praca w szkolnej bibliotece. 

Wolontariusz chętnie współpracował z biblioteką szkolną, a dokładniej- Szkolnym Centrum Informacyjnym. Dzięki tej pracy zdobył nowe doświadczenie w zakresie obsługi bibliotecznych programów komputerowych. Pomagał w archiwizacji księgozbioru, poznał technikę obsługi wypożyczeń. Praca w bibliotece była okazją poznania materiałów przedstawiających dorobek polskiej kultury. Marcos miał dostęp do wszelkich albumów, atlasów geograficznych i historycznych, z których z ogromną chęcią korzystał. Ponadto biblioteka to miejsce, w którym Marcos mógł spotkać się z uczniami, nauczycielami oraz rozwijać znajomość języka polskiego.

3. Zajęcia sportowe.

Kolejną formą działań zaproponowanych wolontariuszowi było prowadzenie przez niego zajęć sportowych i rekreacyjnych. Marcos, jako wieloletni i doświadczony zawodnik judo, wspierał trenerów judo wspólnie z nimi prowadząc zajęcia, których uczestnikami byli nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także dzieci i młodzież z naszego miasta. Jako wolontariusz  brał też udział jako sędzia i opiekun w rozgrywanych w Łapach  turniejach judo na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim:

25.11.2014r. -  XI Międzynarodowy Turniej Judo im. Antoniego Laszuka,

31.05.2015r. - Olimpiadka Kubusia Puchatka- turniej judo dla dzieci 

Również regularnie  brał czynny udział w zajęciach futsalu organizowanych w ZSM w Łapach.

4. Nawiązanie kontaktów i współpraca z jednostkami lokalnego środowiska. 

Jedną z form działań zaproponowanych wolontariuszowi był udział w akcjach promujących Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach.

 • Marcos brał udział w dodatkowych zajęciach języka hiszpańskiego skierowanych do uczniów gimnazjum.
 • Pełnił rolę jurora w konkursie poezji obcojęzycznej.
 • Brał czynny udział w organizowaniu spotkań z gimnazjalistami  w ramach Dni Otwartych w ZSM w Łapach. Wolontariusz wspierał nauczycieli przygotowując zabawy, konkursy oraz karaoke z piosenkami obcojęzycznymi.
 • Realizował zajęcia na temat wolontariatu, podczas których Marcos prezentował założenia wolontariatu europejskiego. Opowiadał o własnych doświadczeniach, pojawiających się problemach i satysfakcji z dobrze wypełnionych zadań. Przedstawiał korzyści płynące z uczestnictwa w wolontariacie i wyjazdów do innych krajów, odpowiadał na pytania uczniów i zachęcał do skorzystania z tej formy zdobywania nowych doświadczeń.
 • Współpraca z opiekunami szkolnej strony internetowej www.fajnaszkola.net, w ramach której Marcos wspólnie z nauczycielami opracowywał materiały, pozwoliła na doskonalenia umiejętności w zakresie edycji tekstu i obróbki materiałów graficznych. 
 • Poznał specyfikę pracy w Świetlicy Socjoterapeutycznej, gdzie uczęszczają dzieci w rodzin borykających się z problemami wychowawczymi i uzależnieniami. 

     Wolontariusz Marcos Brea bardzo rzetelnie traktował swoje obowiązki w okresie stażu. Zawsze był punktualny i przygotowany. Zadania, które wykonywał, traktował jako istotne i wzbogacające  doświadczenie życiowe. Marcos jest człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, słownym i obdarzonym ogromną kulturą osobistą. To jego wielki atut. Z szacunkiem traktował spotkanych ludzi bez względu na to, czy byli to uczniowie czy pracownicy szkoły. Obdarzył naszą szkołę i społeczność pełnym zaufaniem –był otwarty na propozycje związane z pobytem w szkole- zarówno dotyczące pracy, jak i poznawania Polski.

Marcos zapoznał się ze wszystkimi miejscami, w których zostały zaplanowane dla niego zajęcia. We współpracy z nim niektóre elementy harmonogramu zostały skorygowane, ponieważ z przyczyn obiektywnych nie dało się ich w pełni  zrealizować. Na przykład zajęcia z CKP kolidowały z przygotowaniami do egzaminów zawodowych. Z kolei dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej potrzebowały więcej zajęć z psychologiem i terapeutą niż zajęć językowo- kulturowych. W tych placówkach Marcos pracował mniej, natomiast bardzo zaangażowany był w zajęcia sportowe, językowe oraz pracę w bibliotece, gdzie  świetnie się sprawdził i rozwinął swoje umiejętności- także z pożytkiem dla ludzi z Łap , z którymi współpracował.

2.     Efekty kształcenia:

Okres wolontariatu Marcosa w ZSM był czasem aktywnego UCZENIA SIĘ zarówno dla szkoły jak dla naszego wolontariusz Marcosa. Był to proces wzajemnego wzbogacania swojej wiedzy, kompetencji i postaw.

 Kompetencje, które były kształtowane przez uczestników projektu:

 • umiejętność porozumiewanie się w językach obcych,
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturowa,
 • umiejętności informatyczne (m.in.  praca z oprogramowaniem bibliotecznym i edycja tekstów na szkolnej stronie www. 

Marcos Garcia Brea, jako częsty uczestnik zajęć z języka angielskiego, pomagał uczniom oswoić się z językiem i przekonywał że najważniejsze to mieć odwagę mówić po angielsku nawet wtedy, kiedy się popełnia błędy. Dzięki jego pracy uczniowie rozwijali kompetencję porozumiewania się w języku angielskim oraz hiszpańskim, wzbogacali słownictwo i, co najważniejsze, nabierali pewności siebie. Marcos zarażał uczniów swoją pracowitością, otwartością i zaangażowaniem. Dzięki temu bardzo chętnie brali udział w proponowanych zajęciach dodatkowych, podczas których szukali twórczych rozwiązań postawionych przed nimi zadań. Postawa wolontariusza zachęcała ich do samodzielnej i wytrwałej pracy nad językiem angielskim.

Jako ambasador wielokulturowości wolontariusz starał się wzbudzić ciekawość do języka hiszpańskiego. Organizowane lekcje przyciągały nie tylko uczniów, ale także nauczycieli. Spotkania takie były okazją do wymiany poglądów oraz odmiennego spojrzenia na problemy innych krajów.

Działania wolontariusza pozytywnie kształtowały wzajemne postawy uczestników projektu  i ich nastawienie do obcokrajowców i ich kultury. Marcos opowiadając o swoim kraju, kulturze i obyczajach, rozwijał w młodych ludziach ciekawość świata oraz tolerancję i poszanowanie innych kultur. W zamian, uczniowie naszej szkoły, uczyli wolontariusza języka polskiego, zapraszali go do udziału we wspólnych przedsięwzięciach oraz zapoznawali go z kulturą, historią i obyczajami naszego kraju. Zachęcony ciekawymi opowiadaniami uczniów Marcos zwiedził Białystok, Warszawę, Kraków, Wrocław, Toruń i wielokrotnie wyjeżdżał do Gdańska. Okazją do poznawania polskiej literatury i kultury stała się praca w szkolnej bibliotece. Marcos chętnie sięgał po powieści Ryszarda Kapuścińskiego, które przetłumaczono na język angielski. Interesował się polskim filmem i chętnie oglądał polecone mu pozycje filmowe.

Poza wspomnianymi działaniami Hiszpan był stałym bywalcem treningów sportowych. Dzięki sportowemu zaangażowaniu Marcosa była wspaniała okoliczność do kształtowania szlachetnych postaw współzawodnictwa sportowego, uczciwości i gry fair play. Będąc wieloletnim i doświadczonym zawodnikiem judo wspierał trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego w prowadzeniu zajęć. Przekazywał uczniom zasady gry fair play i uczył ich pokonywania własnych słabości. Razem z nimi świętował zwycięstwa i przeżywał porażki. Bardzo lubił aktywny i zdrowy tryb życia, więc chętnie popularyzował go wśród uczniów. Marcos skorzystał z możliwości zamieszkania w Internacie Liceum Ogólnokształcącego, gdzie mieszkają uczniowie obu szkół ponadgimnazjalnych a Łap- czyli I LO i ZSM. Dzięki temu możliwa była głębsza integracja ze środowiskiem uczniowskim, szkolnym i lokalnym. Spotkania przy wspólnych posiłkach, rozmowy na temat polskiej kuchni, jej poznawanie poprzez korzystanie  z codziennego jadłospisu wzbogaciły słownictwo Marcosa oraz zdolność niezobowiązującej konwersacji.

Marcos aktywnie rozwijał wiedzę o Polsce,  poznawał życie ludzi, tradycje naszego kraju i szkoły poprzez współuczestnictwo we wszystkich możliwych wydarzeniach.  Należy tu wymienić :

1.     Dzień Edukacji Narodowej –uroczystość w szkole podkreślająca znaczenie  pracy nauczycieli  dla całego społeczeństwa,

2.     Zwiedzanie cmentarza w Łapach w Dzień Zaduszny,

3.     Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11.11.1918r.

4.     Wigilia- udział w jasełkach pokazujących specyfikę polskiej tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia i udział w polskiej wigilii.

5.     Studniówka –bal najstarszych klas na symboliczne 100 dni przed maturą.

6.     Uroczystość pożegnania klas maturalnych w kwietniu 2015r.

 

Nauczyciele z ZSM zorganizowali bardzo interesujące wycieczki, w których Marcos brał udział:  

1.     Wycieczka do Tykocina szlakiem hetmana Stefana Czarnieckiego – patrona szkoły

2.     Wyjazd do Warszawy na Galę Hetmańską organizowana przez 46 LO , atrakcją było m.in. zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego

3.     Wycieczki do Białegostoku –  m.in. na film Miasto 44 

 

Nauka języka polskiego oraz poznawanie kultury, historii i obyczajów naszego kraju była ważnym elementem wolontariatu. Bardzo dobrymi  nauczycielami okazali się  uczniowie, którzy wykorzystywali sytuacje dnia codziennego by nauczyć Marcosa naszego języka. Cały pobyt Marcosa w naszej szkole można nazwać długą i owocną lekcją rozwijania współpracy, otwartości na świat i jego różnorodność.  

Plan realizacji zadań wyznaczonych na 10 miesięcy trwania wolontariatu został wykonany.

 

3.     WPŁYW:

 

       Społeczność szkolna, która jest zarazem częścią społeczności lokalnej bardzo ciepło i życzliwie przyjęła wolontariusza z Hiszpanii. Dzięki otwartości wolontariusz szybko zbudował dobre relacje z młodymi ludźmi . Uczniowie naszej szkoły oraz młodzież naszego miasta, zachęceni jego zapałem do pracy, wytrwałością i cierpliwością w nauce języka polskiego, chętnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach. Sami wychodzili z inicjatywą organizowania spotkań. Dzięki gościnnym wizytom w ich domach, Marcos mógł poznawać realia życia w naszym kraju, nasze obyczaje i tradycje. Miał możliwość zdobycia nowego doświadczenia, poznał funkcjonowanie szkoły, rozwinął swoje umiejętności. Stworzyliśmy mu możliwość rozwijania swojej pasji jaką jest sport, pozwalając jednocześnie na dzielenie się tą pasją z innymi.

Wywiad z Marcosem, przeprowadzony przez lokalną gazetę, przybliżył jego osobę lokalnej społeczności, której po krótkim czasie swojego pobytu, stał się pełnoprawnym członkiem.

Marcos został przedstawiony przedstawicielom Kuratorium w Białymstoku, którzy gościli w naszej szkole w lutym 2015r.

Marcos został zaproszony do udziału w obchodach 95 rocznicy nadania Łapom praw miejskich. Uczestniczył w spotkaniu popularnonaukowym na ten temat. Został przedstawiony pani Burmistrz Łap- Urszuli Jabłońskiej. Zwiedził też Urząd Miasta i Gminy w Łapach. 

Brał udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu Białostockiego Antonim Pełkowskim, które odbyło się w szkole 10.03.2015r.

Podczas wszystkich spotkań Marcos przekazywał informacje na temat projektu Wolontariat, dzięki któremu znalazł się w Polsce o tym,  jakie korzyści z uczestnictwa w projekcie może mieć każdy wolontariusz.

Wolontariat miał niewątpliwie wpływ na funkcjonowanie szkoły jako partnera w przyszłych projektach. Planowanie i organizowanie zajęć, umiejętność dostosowywania i wprowadzania zmian w zajęciach oraz podejmowanie nowych inicjatyw, tworzą z naszych uczniów i nauczycieli grupę ludzi zmotywowanych do działania. Otwartość na współpracę międzynarodową jest nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnej szkoły. Goszczenie wolontariusza z Hiszpanii pokazało, że jako szkoła, jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji zadań w zakresie współpracy międzynarodowej.

Najlepszą rekomendacją realizacji projektu jest wzajemna satysfakcja z dobrego przebiegu pracy i realizacji wyznaczonych celów.

 

opr.   Dorota Kondratiuk

            Iwona Łapińska

 

Łapy, 12.05.2015r.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+

 galeria zdjęć

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.