Nasi partnerzy:


Branżowa Szkoła I Stopnia

Zgodnie z reformą MEN od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.
Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w szkole lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia.
Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Pierwsi absolwenci ukończą Branżową Szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie Branżowej Szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.