1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

O szkole

Rekrutacja

2024-2025

Organizacja roku

Rada Pedagogiczna

Polityka jakości ZSM

Galeria zdjęć

Akty prawne

"Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, Ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą."
Harv Eker

Nasi partnerzy:

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.fajnaszkola.net

Data publikacji strony internetowej: 12.12.2002

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.05.2007 

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Filmy zamieszczane na stronie nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Strona nie posiada funkcji zmiany kontrastu i powiększania czcionki dla osób niedowidzących.
  • Linki wewnątrz serwisu jak i linki zewnętrzne w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Niektóre nagłówki tekstu są puste
  • Część z opublikowanych plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.02.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.fajnaszkola.net spełnia wymagania w 87.36 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Muszyński  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Budynek: Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68,  18-100 Łapy 

Do budynku prowadzą dwa główne wejście od ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68,  18-100 Łapy - jedno od frontu, drugie od tyłu budynku.  W budynku są trzy poziomy wysokości parter oraz pierwsze i drugie piętro.  

Do holu głównego z zewnątrz z obu stron prowadzą schody. Ponadto do budynku można dostać się przy pomocy windy dla osób niepełnosprawnych zainstalowanej od strony parkingu szkolnego na poziomie 0 .

Na parterze budynku przy portierni znajduje się tablica informacyjna z listą pomieszczeń urzędowych   Recepcja znajduje się na wprost i po prawej stronie od wejścia głównego.

 Schody w holu głównym  są wyposażone w poręcze. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

 Na parterze usytuowana jest Biblioteka, czyli Centrum Informacyjne  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.: posiada odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, dla osób poruszających się na wózkach oraz  antypoślizgową podłogę. Na korytarzu parteru po prawej stronie znajduje się  toaleta są dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem  obok wejście do windy wyznaczono 1 miejsce  parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 


 

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.